Unapređenje prava djeteta, prava žena, multikulturalnih odnosa,
Ravnopravno učešće različitih etničkih, polnih i socijalnih društvenih grupa i grupa sa posebnim potrebama,
Uključivanje šire javnosti u društvene promjene i jačanje građanskih inicijativa u lokalnoj zajednici.
Edukativne aktivnosti su internog karaktera i realizuju se za članove Svjetionika.