Donator:
UNICEF (United Nations Children’s Fund)
Implementator:
Udruženje građana „Svjetionik”
Partner:
NVO-i u BiH – „Budimo aktivni” Sarajevo, „Zdravo da ste” Banja Luka i „Naša djeca” Sarajevo
Saradnici u projektu:
opština Novi Grad/Bos.Novi, općina Sanski Most, opština Laktaši, općina Novi Travnik, opština Kotor Varoš, općina Bihać, opština Drinić/Petrovac, općina Bos. Petrovac, opština Petrovo, općina Gračanica i općina Kladanj

NVO Svjetionik, u saradnji sa i na osnovu podrške UNICEF-a u BiH sprovodi projekat “Socijalno mapiranje i praćenje prava deteta na lokalnom nivou” u okviru SPIS i MDG-F DEG projekata u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija  – “Naša djeca” i  “Budimo aktivni” iz Sarajeva  i “Zdravo da ste” iz Banjaluke, omogućavajući efikasnu i efektivnu geografsku pokrivenost u postizanju glavnog cilja za BiH, a to je borba protiv siromaštva i diskriminacije marginalizovanih grupa. Takođe, saradnja sa nadležnim ministarstvima i institucijama na svim nivoima će biti uspostavljena, posebno sa Ministrastvom za ljudska prava i izbjeglice i BiH Direkcijom za ekonomsko planiranje.

Najvažniji korisnici aktivnosti su djeca, mladi, roditelji, opštinski zvaničnici, obezbjedioci dječije zaštite i lokalne zajednice zajedno sa organizacijama civilnog društva. Posebna pažnja će se posvetiti postizanju pristupa većini isključenih grupa djece i mladih.

Projektne aktivnosti će doprinijeti rješavanju nedostataka institucionalnih kapaciteta za socijalnu politiku projektovanja, implementacije i planiranja na različitim nivoima vlasti. Podržavaju reformu socijalnog sektora i formulisanje politika i budžeta ciljajući na  ugroženu i socijalno isključenu djecu, na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih analiza pojedinačnih podataka i pregleda politike u svim društvenim sektorima. Glavni program obuhvata oblasti razvoja socijalnih i ekonomskih politika i bazira se na dječijim pravima. Rezultati projekta će doprinijeti nacionalnom cilju u razvoju strategije o socijalnoj inkluziji, kao dio zahtjeva u procesu pridruživanja EU.

Postoji potreba za kritičkom ocjenom funkcija i nadležnosti potrebnih za mješoviti model socijalne zaštite i inkluzije. Takav sistem mora biti u stanju da najefikasnije koristi sredstva iz javnog, privatnog i civilnog sektora i da obezbijedi zaštitu najugroženijih i isključenih, kao i onima kojima je potrebna specijalna zaštita.